Love to YOGA is een geregistreerde handelsnaam van Vibien Nathalie gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vibien Nathalie en de (ingeschreven) persoon betreffende het sporten bij Love to Yoga.

1. Abonnementsduur en beëindiging:
1.1. Wanneer u lid wordt van Love to Yoga is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor het einde van iedere maand, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor steeds 1 maand. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Love to Yoga te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.
1.2 Indien u meerdere sporten volgt en 1 van de sporten wilt stoppen, geldt per separate sport eveneens een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk, cq. per e-email te gebeuren.
1.3 Indien u een abonnement heeft voor meer dan 1x per week les binnen 1 sport, en u wilt minder sporten, dan geldt voor deze wijziging eveneens een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk cq. per e-mail te gebeuren. Lid 4. 1.4 Uitgezonderd van lid 1 t/m lid 3, is de inschrijving via de 10-rittenkaart. Er is dan geen opzegtermijn van toepassing. De 10-rittenkaart blijft 3 maanden na uitgifte geldig en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.5 Voor Personal Training gelden het aantal aangeschafte lessen als abonnementsduur en eindigt daarna, na deelname van de laatste aangeschafte Personal Training les, vanwege rechtswege.
1.6 Indien u een jaarabonnement aanschaft, dan geldt de datum van aanmelding als startdatum voor het jaarabonnement voor de duur van 1 jaar en eindigt na 1 jaar. U heeft de optie om het abonnement met weer een jaar te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds 1 maand en is maandelijks opzegbaar. Het jaarabonnement geeft recht op 10% korting op het totale abonnementstarief, voorwaarde is dat het jaarbedrag ineens vooruit wordt betaald, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
1.7 Opzeggingen worden altijd door ons schriftelijk / per email bevestigd. Indien u geen opzeggingsbevestiging heeft ontvangen, neemt u direct contact met ons op.
1.8 Indien u deelneemt aan een proefles, geldt de overeenkomst voor de duur van de aangevraagde proefles(sen) en eindigt deze daarna van rechtswege.

Noot:
Opzegging kan per email of per schriftelijke opzeggingsbrief. De opzeggingsbrief kan verzonden worden naar het volgende adres (gelieve een email ter bevestiging van de opzegging naar ons te sturen):
Love to Yoga
De Savornin Lohmanstraat
5237 CA ‘s-Hertogenbosch

2. Betaling:
U dient voor of op de eerste van de maand uw contributie te voldoen. Maandelijkse contributie vindt plaats via automatische incasso, waarvoor u een machtigingsformulier dient in te vullen. Bij uitzondering en na overleg is het mogelijk via andere wijze te betalen (contant, pin, ideal). Bij afwijkende betalingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

3. Restitutie:
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement:
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is voor ieder lid mogelijk om eenmalig kosteloos van sport te wisselen, daarna worden er administratiekosten berekend (gelijk aan inschrijfkosten).

5. Wangedrag:
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap / samenwerking bij Love to Yoga beëindigd. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die tegen het fatsoen, normen & waarden ingaan. Onze huisregels dienen nageleefd te worden. Er kan worden gevraagd om een verklaring van goed gedrag.

6. Deactivering / Annulering:
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren of na goed overleg met Love to Yoga. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op de volgende maand. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen. Bij annulering van Personal Trainingen dienen deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven, hierna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

7. Vakantie:
Vakanties en gesloten dagen zijn verwerkt in de contributie. Tijdens de vakantieperiode(n) loopt uw betalingsverplichting van de contributie door. De contributietarieven zijn berekend op jaarbasis gedeeld door 12 maanden. Op de website van Love to Yoga staat een overzicht van de vakanties en gesloten dagen.

8. Deelname:
Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

9. Jaarlijkse indexering:
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

10. Aantal lessen:
U heeft bij inschrijving de keuze in een abonnementsvorm gebaseerd op het aantal lessen per week. Het aantal lessen geeft u aan op het inschrijfformulier en is bepalend voor het maandelijks contributiebedrag.

11. Kledingvoorschriften en hygiëne:
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Kleding is bij de instructeur te verkrijgen. Protectiemateriaal is bij verschillende disciplines verplicht. Deze kunnen in beginsel geleend worden, maar eigen aanschaf is na inschrijving verplicht. Persoonlijke hygiëne en verzorging zijn een must (fris, nagels verzorgd, schone trainingskleding).

12. Veiligheid en aansprakelijkheid:
Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van Love to Yoga geschieden geheel op eigen risico. Love to Yoga wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

13. Conformering overeenkomst:
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij Love to Yoga, de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Love to Yoga is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Love to Yoga te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

14. Overige bepalingen:
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Love to Yoga beoordeeld en beslist.

Laatste update: 21 december 2022

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 1 mei 2020.